Därför borde politiker lämna finansmarknaden ifred

Mayor Quimby

När jag tillträdde min nuvarande tjänst som politisk tjänsteman hade jag som ambition att sluta blogga om politik och i huvudsak blogga om börsen och ekonomi istället. Vissa ekonomiska skeenden är emellertid svåra att kommentera utan att blanda in politik, och när det gäller för ekonomin viktiga mekanismer tillåter jag mig själv att göra undantag från ingen-politik-regeln.

Alla som någon gång läst ett par poäng ekonomi vet att det finns gott om teoretiska belägg för att politiker bör vara restriktiva med att ge sig in och peta i marknader i allmänhet och finansmarknaden i synnerhet. Inte för att politiker är illvilliga eller korkade, utan för att marknader är mer komplexa än de kan verka och politiska ingrepp får ofta oförutsedda konsekvenser. De senaste åren har vi i Sverige sett en mängd praktiska exempel på detta.

Det kanske färskaste exemplet, som vi ännu inte sett effekterna av fullt ut, är det europeiska finansmarknadsregelverket Mifid II som trädde i kraft vid årsskiftet. Regelverket syftar till att stärka skyddet för europeiska investerare och öka konkurrensen på Europas finansmarknader, men det har snarare lett till det motsatta.

En effekt av Mifid II har blivit att ett flertal analyshus, däribland Carnegie, Handelsbanken och SEB, har slutat att dela med sig av analyser och estimat till tredjepartsaktörer såsom SME Direkt och Bloomberg. Det här minskar transparensen på finansmarknaden. Analytikerestimat har varit ett värdefullt verktyg som många investerare använt för att jämföra sina egna analyser med andra marknadsaktörers. Att mängden tillgängliga analyser blir mindre gör de egna prognoserna mer osäkra och försvagar småsparares ställning i förhållande till stora institutionella investerares.

En sannolik konsekvens av att analyshusen inte längre får ta indirekt betalt för oberoende analyser är att så kallade uppdragsanalyser kommer bli vanligare framöver. Analyshuset hamnar därmed i beroendeställning till det bolag det analyserar, och risken är uppenbar för att analyser i allt större utsträckning blir glädjekalkyler eftersom bolagen kan gå till ett annat analyshus om de inte är nöjda med sin analys. I maj uppmärksammade Dagens industri att i princip alla uppdragsanalyser som SEB och Nordea gör finner att – hör och häpna – det aktuella bolaget är undervärderat.

En annan konsekvens av Mifid II har blivit att amerikanska börshandlade fonder (ETF:er) inte längre är tillgängliga för europeiska investerare. ETF:er var ett attraktivt alternativ till traditionella fonder eftersom de i regel är billigare, går snabbare att handla och erbjuder en stor mångfald av underliggande tillgångar.

Ett sista exempel på hur Mifid II missgynnar småsparare är följande meddelande som trillade in på mitt Avanzakonto i början av maj:

Hej,

Vi vill uppmärksamma dig på att värdet på det här kontot har gått ner mer än 10 % sedan 2018-01-01.

Enligt de regelverk (Mifid, min anm.) som finns för värdepappershandel är vi skyldiga att informera dig när ditt värde har gått ner mer än 10 %, vilket nu tyvärr har hänt. Skulle ditt konto fortsätta att minska i värde så kommer du få ytterligare ett meddelande för respektive nivå, 20 %, 30 % 40 % o.s.v.

Kontot i fråga är ett aktie- och fondkonto där jag numer bara har onoterade innehav som inte går att ha i ISK. Onoterade aktier är illikvida och tenderar därför att svänga kraftigt både upp och ned. Just det här meddelandet triggades av att Spiltan AB i månadshandeln hos Pepins hade gått ned 12 procent. Det är naturligtvis bra att småsparare vet hur deras innehav utvecklas, men att särskilt uppmärksamma betydande nedgångar snedvrider vad man uppmärksammar och lägger fokus på. I majhandeln hos Pepins ökade Spiltan AB med drygt 40 procent, men då fick jag inget meddelande om att värdet på kontot ökat. Värdet på mitt ISK har i skrivande stund ökat cirka 35 procent hittills i år, men jag har inte en enda gång fått något meddelande från Avanza om att värdet har förändrats. Risken är uppenbar för att nya och ovana småsparare inte riktigt uppmärksammar uppgångarna på sina konton men blir oroliga av meddelanden om nedgångarna. Många riskerar att göra det klassiska misstaget att konstatera att det här med fonder och aktier inte är något för dem, och kliva ur marknaden just när värderingarna är som lägst.

Mifid II är bara toppen på ett isberg när det gäller misslyckade politiska ingrepp i människors privatekonomi. Det senaste året har turbulensen på bostadsmarknaden varit enormt omskriven i svensk media. Många har velat göra gällande att prisrasen på bostadsmarknaden beror på en utbudschock – det har byggts så mycket de senaste åren att utbudet på bostäder nu överstiger efterfrågan. Det faktum att vi fortfarande har svår bostadsbrist i våra större städer vittnar klart och tydligt om att så inte är fallet. De fallande bostadspriserna beror inte på någon faktisk obalans mellan utbud och efterfrågan, utan på att politiker artificiellt strypt svenskarnas köpkraft. Krav på kontantinsats, dubbla amorteringskrav och implicita skuldkvotstak gör att många svenskar inte får köpa bostäder även om de har råd. Jag skrev mer ingående om detta för några månader sedan.

Ett annat bra exempel på hur politikers och byråkraters välvilliga ingripanden får oavsiktliga negativa konsekvenser är hur Finansinspektionen 2015 höjde tusentals svenskars boränta. Finansinspektionen konstaterade att bankernas listpriser var högre än deras faktiska räntor och menade att detta kan leda till att enskilda tecknar lån som är dyrare än nödvändigt. För att råda bot på situationen tvingade Finansinspektionen bankerna att redovisa sina faktiska räntor. Resonemanget gick att när bankernas kunder har bättre information kommer de göra mer välinformerade val. Vad de uppenbart inte tänkte på var att när alla banker får se vilka priser deras konkurrenter har så kan de billigaste bankerna höja sina priser till samma nivå. Det var exakt vad som skedde – bara månader efter att redovisningskravet infördes konvergerade räntorna uppåt.

Politiska ingrepp i finansmarknaden motiveras i regel med att konsumenter ska skyddas eller att den finansiella stabiliteten ska säkras. Vällovliga intentioner som knappast någon kan invända mot. Som exemplen med Mifid II och Finansinspektionens redovisningskrav visar leder konsumentskyddet emellertid ofta till försämringar för en majoritet av konsumenterna. Också vad gäller den finansiella stabiliteten talar empirin emot att ökade regleringar skulle ge önskad effekt. Mängden finansiella regleringar har ökat lavinartat de senaste 100-150 åren. Hade de ökade regleringarna fungerat hade man kunnat vänta sig att antalet finansiella kriser skulle ha minskat under samma period. Som framgår av nedanstående diagram har utvecklingen emellertid varit den omvända och bara under 1900-talet hade vi lika många finanskriser som under de föregående 2 000 åren. Vi är bara inne på det artonde året av det tjugoförsta århundradet, men vi har redan haft lika många finanskriser under det här århundradet som under de första 90 åren av det förra århundradet. Om finanskriserna fortsätter utlösas i samma takt under 2000-talet kommer vi att få se drygt 80 stycken innan nästa sekelskifte.

Ekonomiska kriser genom historien
Källa

Den primära orsaken till att politiker och myndigheter i regel är så dåliga på att skydda konsumenter och värna finansiell stabilitet tror jag personligen är det stuprörstänk som präglar politiken. Riksdagens ledamöter är indelade i utskott som sysslar med trafik, skatter, försvar, osv. Politiker på kommun- och landstingsnivå är indelade i nämnder som sysslar med utbildning, kultur, kollektivtrafik, etc. Politiker och deras underhuggare på myndigheterna har väldigt avgränsade problem att lösa, och sjösätter lösningar på de problemen utan någon större hänsyn till hur det påverkar sådant som ligger utanför deras eget stuprör. Amorteringskravet är kanske det bästa exemplet av de jag lyft ovan. Finansministern, finansmarknadsministern och Finansinspektionen ville begränsa människors skulduppbyggnad för att säkra Sveriges finansiella stabilitet, och om de torpederade bostadsmarknaden på kuppen så var det bostadsministerns och Boverkets problem, inte deras.

Politik behövs och vissa politiska ingrepp i finansmarknaden är oundvikliga. Men politiker måste 1) inse sina egna begränsningar, 2) betrakta svåra frågor ur ett bredare perspektiv än genom sitt lilla stuprör, och 3) nöja sig med att vissa saker – till exempel finansmarknaden – fungerar bra för de flesta utan att känna sig tvingade att ”fixa” så att den fungerar perfekt för alla.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Omotiverad nedgång i William Demant

William Demant

I morse presenterade den danska hörapparatstillverkaren William Demant, ett av mina större innehav, sin förvaltningsrapport. En förvaltningsrapport innehåller precis som en kvartalsrapport kommentarer från ledningen om det senaste kvartalet och bolagets utsikter för resten av året. Till skillnad från en kvartalsrapport innehåller den emellertid inga siffror på kvartalets omsättning, vinst, etc. Att rapporten inte innehöll vare sig siffror eller större negativa nyheter hindrade emellertid inte bolaget från att falla kraftigt på börsen under dagen, nästan 10 procent.

Efter att ha tagit del av rapporten såhär på kvällskvisten måste jag säga att marknadens reaktion förvånar mig. Rapporten var överlag ganska nyhetsfattig. William Demant upprepade sin guidning för såväl marknadens som den egna utvecklingen under 2018. De räknar med 4-6 procents volymtillväxt på den globala marknaden för hörselhälsa och förväntar sig ett EBIT-resultat på 2,55-2,85 miljarder DKK för helåret. De meddelade vidare att de återköpt aktier för 431 miljoner DKK till dags datum samt att de räknar med att köpa tillbaka aktier för totalt 1,5-2 miljarder DKK under året. Allt detta ligger helt i linje med vad de guidade för i anslutning till att de presenterade sin årsredovisning i februari.

De två negativa nyheter som fanns i rapporten var 1) att bolaget tappat en större kund som blivit uppköpt av en konkurrent, samt 2) att bolaget hittills under året haft negativ organisk tillväxt i Sverige. Båda nyheterna är naturligtvis trista, men då William Demant inte är särskilt beroende av någon enskild kund och Sverige inte är någon jättemarknad så lär påverkan på resultatet bli begränsad.

Aktien har gått starkt de senaste månaderna, så jag kan köpa att det hade krävts lite positiva avvikelser för att motivera den höga kursen. 10 procents nedgång känns emellertid som en rejäl överreaktion. William Demant är fortsatt en världsledande aktör på en marknad som kommer uppleva strukturell tillväxt för överskådlig framtid i och med att människor blir allt äldre över hela världen.

Om inget utöver det vanliga skulle hända så räknar jag med att aktien repar sig fram till halvårsrapporten i augusti, och i sådant fall har jag inga planer på att sälja. Tvärtom så har jag övervägt om jag ska köpa mer givet dagens kursras. Eftersom bolaget redan är ganska tungt i min portfölj har jag emellertid inte landat helt ännu.

Som en avslutande parentes är det intressant att just danska bolag är så dominerande inom hörselhälsa. Danmark är hemmamarknad för tre av världens sex största bolag i sektorn; William Demant, GN Store Nord och Widex.

Tänk på att jag som aktieägare i William Demant inte är objektiv i min bedömning av deras framtidsutsikter. Gör din egen analys innan du köper aktier i bolaget!

Nyheter i Paradox

I förra veckan släppte Paradox Interactive det nya spelet Surviving Mars, och så sent som igår släppte de expansionen Rule Britannia till storsäljaren Europa Universalis IV. Det här är goda nyheter för alla oss som antingen äger bolagets aktier eller älskar deras spel.

Rule Britannia.jpg

Om vi börjar med den mindre nyheten så aviserade Paradox i början av februari att de i mars skulle släppa en ny expansion betitlad Rule Britannia till bästsäljaren Europa Universalis IV. Då jag själv är mitt uppe i en kampanj så har jag ännu inte vare sig köpt expansionen eller laddat ned den nya gratispatchen som släpptes samtidigt. Båda innehåller dock bra och efterlängtat material! Expansionen adderar ny flavour till nationerna på brittiska öarna, gör förändringar av hur den teknologiska utvecklingen i spelet fungerar och inför det nya konceptet marin doktrin (som jag förutsätter och hoppas ytterligare kommer minska behovet av micromanagement av flottor). Den nya patchen innehåller dessutom en efterlängtad omdaning av uppdragssystemet i spelet. Uppdrag har varit en del av Europa Universalis-serien åtminstone sedan EUII (jag spelade dessvärre aldrig originalet), men aldrig riktigt tillfört särskilt mycket långvarig spelglädje. Med införandet av ett ”uppdragsträd” (i stil med ett traditionellt ”tech tree”) kommer uppdragen bidra till att forma spelet och influera vilken väg man tar på ett helt annat sätt. Vid en första anblick ser det således ut att vara uteslutande bra grejer!

Surviving Mars2

Surviving Mars är något helt nytt för mig; en interplanetär koloniseringssimulator. Spelet går ut på att kolonisera mars, och utvecklarna Haemimont Games (Paradox är förläggare) verkar ha gjort ett grundligt arbete. Till exempel så bygger kartan och terrängen i spelet på Mars verkliga terräng. Det påverkar antagligen inte själva spelandet så mycket, men är en cool detalj som förhoppningsvis kan addera en känsla av autenticitet till spelet.

Surviving Mars gifter ihop den klassiska sci fi-genren med den lika klassiska stadsbyggarsimulatorn. Det här är helt nytt för mig, men jag har lyckats läsa mig till att detta är långt ifrån det första spelet i sitt slag. Och så är det väl generellt med Paradox, de är sällan först med en idé men de exekverar den bättre än alla andra. Och trots att Paradox inte har utvecklat det här spelet själva så verkar det ha flera av de karakteristiska Paradox-dragen; är avancerat och kan ta en del tid att lära sig helt och hållet, det finns inget givet slutmål och det har ENORM replayability (det vill säga, du kan spela spelet igen och igen utan att spelupplevelsen blir sämre).

Spelet har tagits väl emot, om än inte lika väl som de flesta tidigare Paradoxtitlar. Placera rapporterade häromdagen att spelarnas betyg på spelet var ovanligt lågt för en Paradoxtitel, bara 64 procent av recensionerna var positiva. Metacritics betyg av spelet är i skrivande stund 79, och 22 av 29 Steam-kuratorer som recenserat spelet rekommenderar ett köp av spelet. Jag har gått igenom ett flertal playthrough-recensioner av spelet på Youtube och de är till övervägande del positiva.

Att det råder en viss diskrepans mellan recensenternas och spelarnas betyg tror jag till del handlar om olika förväntningar. Bland spelarna tror jag det finns många som är förtjusta i sci fi-genren och blir överväldigade av alla detaljer och möjligheter, som lätt kan bli för mycket om man primärt söker avkoppling snarare än stimulans. Recensenterna däremot känner antagligen väl till Paradox och förväntar sig något just i den här tappningen och tycker att spelet lever upp till vad de väntat sig.

Trots ovanligt många dåliga spelarrecensioner så har spelet blivit en bästsäljare på Steam den senaste veckan, och jag tror det är låga odds på att spelet hamnar på listan över 2018 års 100 mest sålda spel. Jag tror och hoppas att Surviving Mars är en titel som kan förmå nya spelare som primärt rör sig i sci fi-genren att få upp ögonen för Paradox. Många av dem kommer stötas bort av att spelet är så avancerat och initialt svåröverblickat, men många av dem kommer förhoppningsvis också vilja bekanta sig med bolagets andra spel med liknande drag: EUIV, CKII, Stellaris och Cities: Skylines. Gör de det så har Paradox fått en ny ström av återkommande intäkter.

Tänk på att jag som aktieägare i Paradox Interactive inte är objektiv i min bedömning av deras framtidsutsikter. Gör din egen analys innan du köper aktier i bolaget!

Spara – alternativet till att jobba ihjäl sig

Socialminister Annika Strandhäll menar att det enda alternativet till att leva som fattigpensionär är att jobba tills man är 70. Hon har fel, men det andra alternativet motarbetas aktivt från politiskt håll.

Socialminister Annika Strandhäll kommenterade igår Pensionsmyndighetens senaste prognos över hur länge människor kommer behöva arbeta för att få lika hög pension som dem som gick i pension vid 65 års ålder 1995. Pensionsmyndighetens prognos visade att en person född 1975 kommer behöva jobba till 69,4 års ålder. Vi som är födda 1991 kommer behöva jobba till 70,6 års ålder.

Jobba ihjäl sig.jpg

Strandhäll menar att ett längre arbetsliv är den enda lösningen för att förhindra att en stor del av svenskarna blir fattigpensionärer. Hon hänvisar till att svenskarna blir allt äldre, och hon har rätt i att det är en utmaning. Det är inte heller den enda utmaningen. En annan är att etableringsåldern, den ålder då 75 procent av en årskull har etablerat sig på arbetsmarknaden, de senaste 30 åren ökat från 21 år till 29 år. En tredje utmaning är att jämviktsarbetslösheten är signifikant högre idag än för ett par decennier sedan.

Summa summarum så har Strandhäll helt rätt i sin problembeskrivning, de kommande 20 åren kommer allt färre förvärvsarbetande behöva försörja allt fler pensionärer. Hon har dock fel när hon säger att den enda lösningen är att människor får jobba längre. En annan fullt möjlig lösning är att människor får ta en del ansvar för sin framtida pension själva.

En liten slant som sparas varje månad gör stor skillnad på ett par decenniers sikt. Den som investerar 1 000 kronor i månaden i 40 år och lyckas skrapa ihop 8 procents årlig avkastning (vilket är ett par procentenheter än Stockholmsbörsens genomsnittliga avkastning inklusive utdelningar) kommer sitta på en portfölj värd nära 3,5 miljoner kronor. Lyckas man tangera Stockholmsbörsens genomsnittliga årsavkastning på 12% (1990-2012) kommer istället sitta på en portfölj värd drygt 22 miljoner kronor. Man ska ha i åtanke att en miljon i dag är värd mer än en miljon kommer vara om 40 år, men en portfölj på åtskilliga miljoner kommer ändå vara en hygglig pensionsförsäkring.

För många kan det nog – tyvärr – låta ganska främmande att själv ta ett delansvar för sin framtida pension, men det är inte en särskilt märklig tanke. Så fungerar det i många andra länder. Så fungerade det i begränsad utsträckning även i Sverige fram till 2016, då skatteavdraget för pensionssparande avskaffades. Så fungerar det fortfarande i Sverige i andra sammanhang – det är till exempel upp till var och en att ha en hemförsäkring för att inte bli ruinerad i händelse av att huset brinner ned.

Men om människor ska ta ett visst mått av eget ansvar för sin pension så vore det onekligen välkommet om detta uppmuntrades en smula från politiskt håll. Skatteavdraget för pensionssparande har avskaffats, delvis på goda grunder men det sänder likväl dåliga signaler till den som överväger att starta ett seriöst sparande. Skatten på ISK har höjts två gånger, 2016 och 2018. Samtidigt får man göra skatteavdrag för ränteutgifter och Riksbanken kört ned räntan i källaren trots att vi upplever den hetaste högkonjunkturen på två decennier. Vill du ha något – spara för guds skull inte ihop till det, belåna dig upp över öronen istället.

Sverige är ett av världens rikaste länder, men vi har Västeuropas näst fattigaste befolkning (endast Portugal, där genomsnittslönen ligger på cirka 9 000 kronor per månad, är fattigare). Kanske finns det en anledning till det?

 

Hur stor del av sin avkastning ska man diversifiera bort?

Den senaste tiden har jag funderat en hel del kring vad som är en rimlig diversifiering att ha i sin portfölj. Ju mer jag funderat, desto mer övertygad har jag blivit om att diversifiering är ett nödvändigt ont snarare än en väg till framgång, och att den diversifiering på minst 10 bolag i ett gäng olika branscher som ofta rekommenderas innebär en överdiversifiering.

Hur maximerar man sin avkastning under ett visst år, givet att man är en någorlunda långsiktig investerare? I teorin är det väldigt enkelt: man investerar allt sitt kapital i den aktie som kommer gå allra bäst det givna året. Förra året var Stockholmsbörsens bästa bolag G5 Entertainment, som steg med 207 procent. Året dessförinnan var det Hansa Medical, vars kurs då klättrade 360 procent. 2015 blev den bästa aktien Fingerprint Cards, som rusade 1 400 procent.

I praktiken kan man emellertid inte med säkerhet veta på förhand vilken aktie som kommer att gå bäst det kommande året. Ett annat, och kanske större, problem är att man tar väldigt stor risk om man bara investerar i ett enda bolag. Man kan grunda sin investering på en felaktig analys av bolaget. Bolaget man investerar i kan drabbas svårt av omständigheter som ingen kunnat förutse, till exempel den fabriksbrand som drabbade Cloetta förra året. Den egna analysen av ett bolag kan vara i allt väsentligt korrekt men bygga på felaktiga uppgifter, något många Volkswageninvesterare nog fick erfara i samband med dieselskandalen 2015.

För att skydda sig själv och sin portfölj mot betydande kapitalförluster är det därför brukligt att man har ett visst mått av diversifiering i sin portfölj. Att ha en ordentlig diversifiering i sin portfölj tenderar också att vara ett av de främsta tipsen man får när man ber någon om investeringsråd. Hur stor diversifiering som rekommenderas kan variera, men det tycks finnas någon form av konsensus kring att en väldefinierad portfölj bör innehålla minst 10 olika bolag. Aktiespararna rekommenderar 10-15 bolag i fem till sex olika branscher. Warren Buffetts läromästare Benjamin Graham förordar i boken The Intelligent Investor en mix av 10-30 bolag. Investopedia skriver att det inte finns något definitivt svar, men hintar om att 15-20 bolag nog är en lagom diversifiering. [länk]

I mitt investerande har jag låtit mig själv influeras ganska mycket av de här råden. Jag har tidigare haft en ambition om att bygga en portfölj med runt 20 bolag i olika branscher och på olika marknader. De senaste månaderna har jag emellertid funderat mer självständigt kring det här med diversifiering, och i allt större utsträckning har jag börjat ifrågasätta de här gamla sanningarna. Jag skulle vilja peka på tre saker som övertygat mig om att väldigt många investerare är överdiversifierade.

För det första så har diversifiering, liksom väldigt mycket annat, avtagande marginalnytta. En portfölj med två bolag har 100 procent större diversifiering än en portfölj med bara ett bolag. En portfölj med tre bolag har 50 procent större diversifiering än en portfölj med två bolag. En portfölj med fyra bolag har 33 procent större diversifiering än en portfölj med tre bolag, och så vidare. Varje nytt bolag man tar in i sin portfölj bidrar mindre till portföljens riskspridning än det senaste bolaget man tog in.

För det andra, ju fler bolag man har i sin portfölj, desto närmare index kommer portföljen att prestera. En aktieportfölj där samtliga Stockholmsbörsens bolag ingår och är viktade efter deras respektive börsvärde kommer prestera exakt som Stockholmsbörsen. För att kunna slå index måste en portföljs sammansättning avvika från index sammansättning, och för att kunna slå index rejält måste en portföljs sammansättning avvika från index sammansättning rejält.

För det tredje så skyddar diversifiering mot den typ av risk jag beskrev ovan; felaktiga analyser, olyckor, bolagsledningar som för sina aktieägare bakom ljuset. Bolagsrisker, kort och gott. Systemrisk, det vill säga risk för en generell börsnedgång, kan man däremot inte skydda sig mot genom diversifiering. Tvärtom så är sannolikheten för att man dras med i en generell börsnedgång större ju fler bolag man har exponerat sig mot. Däremot så kan man minska en generell börsnedgångs påverkan på den egna portföljen genom att begränsa antalet bolag i den, och endast äga välskötta, lönsamma bolag som upplever strukturell tillväxt.

Med ovanstående i åtanke så har jag bestämt mig för att lägga om min portfölj ordentligt. Från att vid årsskiftet ha siktat på att komma upp i 20 bolag i portföljen kommer jag hädanefter att sikta på att komma ned i absolut max 10 bolag, och helst inte fler än fem till sex bolag. Jag tog första stegen mot att realisera en sådan portfölj tidigare idag, då jag sålde av hela mina innehav i Investor och Kinnevik. Fler avyttringar (och förvärv) kommer följa.

Brasklapp: Hur mycket intresse, tid och energi man är villig att ägna sin portfölj har betydelse för hur mycket som är lämpligt att diversifiera den. Jag kollar min portfölj och håller mig uppdaterad om börsen, världsekonomin och den för mig relevanta politiken på daglig basis. Vill man se över sitt innehav en gång om året och i övrigt inte ägna sina aktier en tanke så blir kapitalskydd mer angeläget, relativt jakt på avkastning. Då kan en större diversifiering än den jag förordar här vara fullt befogad.

Blandade känslor efter stark Storytel-rapport

Storytel publicerade sin helårsrapport för 2017 igår. Jag följer upp genomgångarna av Paradox och Evolutions rapporter med att gå igenom Storytels. Sammanfattningsvis är det en stark rapport, som emellertid urholkar förtroendet för bolaget.

Storytels helårsrapport för 2017 var, precis som Paradox och Evolutions rapporter, stark. Till skillnad från Paradox och Evolutions rapporter så lämnar den dock en del i övrigt att önska både vad gäller innehåll och utformning.

Om vi börjar med innehållet så pekar mycket i rätt riktning. Storytel ökade både omsättningen och antalet betalande abonnenter kraftigt, i båda fallen med 48 procent på helårsbasis. Bolaget räknar med fortsatt kraftig expansion och förbereder lansering i sex nya marknader 2018. I Sverige och Danmark fortsätter de växa med lönsamhet, även om de tappar marknadsandelar.

På sista raden har det som var en vinst på 23,4 miljoner kronor för 2016 förvandlats till en förlust på 72,1 miljoner kronor. Det är onekligen ingen positiv förändring, men jag tar det ändå med ro givet att det dåliga resultatet är hänförligt till stora investeringar kopplade till kraftig tillväxt. Bolagets kassaflöde från löpande verksamhet är alltjämt positivt, och i det långa loppet lär investeringarna betala sig och förlusten för 2017 kommer antagligen visa sig vara en parentes.

Om vi går vidare till de mindre positiva delarna av rapporten så uppgår EBITDA-marginalen för Sverige och Norge bara till 9 procent. I många branscher hade 9 procent varit en helt okej marginal, särskilt för ett företag som växer i så snabb takt som Storytel. Sverige och Danmark är dock jämförelsevis mogna marknader, och ett bolag med en så skalbar affärsmodell som Storytel borde kunna prestera en högre marginal. Bolaget siktar mot en marginal på 15 procent, vilket är en acceptabel nivå men jag hade gärna sett en ännu lite högre ambitionsnivå på ett par års sikt. Det är viktigt att ha med sig att produktion av innehåll innebär höga initiala kostnader, men när materialet väl producerats finns i princip ingen övre gräns för hur mycket intäkter det kan generera.

Det jag verkligen stör mig på när det gäller Storytel är emellertid hur illa de hanterar investerarrelationer. Deras IR-sida ser ut som något en glad amatör slängde ihop på slutet av 90-talet. Deras rapporter är ser ut som fula högstadieuppsatser och innehåller både stavfel och dålig engelska.

Dessutom, och viktigare: rapporterna känns oärliga och inger en känsla av att bolaget försöker dölja något för mig som aktieägare. I alla sammanhang i rapporten jämförs som brukligt är verksamhetsåret 2017 med verksamhetsåret 2016, förutom på ett ställe. I kassaflödesanalysen jämförs 2017 helt plötsligt, av oklar anledning, med 2015. Sådant får mig att börja ana ugglor i mossen. I rapporten adresseras inte med ett ord att Storytel tappar marknadsandelar i Sverige, det måste man läsa sig till mellan raderna. I rapporten för 2017 skriver bolaget att deras kunder streamade 136 miljoner timmar innehåll under året, motsvarande 254 timmar per kund. Om den siffran hade ökat från 2016 hade det varit ett viktigt styrkebesked, men rapporten tillhandahåller ingen jämförelsesiffra. Ingen motsvarande siffra finns heller i vare sig bokslutskommunikén eller årsredovisningen för 2016.

Kanske är det en smaksak, men personligen så föredrar jag bolag som satsar på full ärlighet och transparens. Inget bolag är perfekt i alla avseenden, och det ligger ingen skam i att erkänna det. Ta exemplet med Storytels sjunkande marknadsandel i Sverige till exempel. De har haft nära 100 procent av marknaden – har man en så dominant position på marknaden så är det enormt svårt att öka sin marknadsandel ytterligare, eller ens att försvara den position man har. Således är det på intet sätt alarmerande att Storytels marknadsandel minskat till 84 (!) procent. Personligen så tycker jag inte det är viktigt att varje nyckeltal förbättras från ett år till nästa, däremot så vill jag se en positiv trend där det mesta utvecklas åt rätt håll över tid. Givet den utgångspunkten så urholkas mitt förtroende för bolag som staplar fakta som framställer dem i positiv dager på hög medan de sopar nyanserande fakta under mattan.

Sammanfattningsvis så tycker jag fortsatt att Storytel är ett bra bolag med framtiden för sig, men jag kan tyvärr inte säga att det är ett bolag jag litar på. Tvärtom så kommer jag att gå igenom deras rapporter extra noggrant framöver.

Monsterrapport från Evolution Gaming

Jag fortsätter min genomgång av rapporterna från bolagen i min portfölj med Evolution Gaming Group. Evolution släppte en enormt stark rapport i mitten av februari som togs emot helt ologiskt av marknaden och gav ett fantastiskt tillfälle att köpa mer.

Evolutions årsbokslut var fantastisk läsning för oss aktieägare. Från det fjärde kvartalet 2016 hade bolaget ökat sina rörelseintäkter med 48 procent, sin EBITDA med 74 procent och sin vinst med 100 procent! Denna fenomenala tillväxt har de dessutom åstadkommit samtidigt som de utökat sina marginaler från 37,8 till 44,6 procent.

Personligen har jag svårt att se vad Evolution hade kunnat göra bättre under 2017, men trots det rasade aktien i runda slängar 10 procent på rapporten. En stark rapport var förmodligen redan diskonterad i aktiekursen, men det är fullständigt orimligt att marknaden skulle ha väntat sig ett så mycket bättre resultat att ett fall på 10 procent hade varit motiverat. Huvudskälet till prisfallet var nog istället att bolaget aviserade att den kraftiga expansionen under 2018 sannolikt skulle fortsätta driva kostnader.

I någon mån går det att förstå att kortsiktiga investerare då gör exit, men även med det i beaktande så var marknadens reaktion överdriven. Evolution fördubblade sina rörelseintäkter under 2017. Den tillväxten kostade och Martin Carlesund skriver i sitt vd-ord att det drivit kostnader under året. Trots att det drivit kostnader under året så lyckades bolaget emellertid öka sina marginaler i varje kvartal 2017, jämfört med motsvarande kvartal 2016. Av allt att döma kommer Evolution fortsätta växa så det knakar 2018. De har just öppnat en ny studio i Kanada, är i färd med att öppna ytterligare en studio i Georgien och de har aviserat att de kommer släppa fler nya spel under 2018 än under något tidigare år. Det är nog överoptimistiskt att tro att Evolution även 2018 skulle lyckas med konststycket att öka sina marginaler trots den massiva tillväxten, men även om marginalerna skulle dala ned mot 40 procent (som fortfarande är en vansinnigt hög EBITDA-marginal för ett tillväxtbolag) så torde vinsten per aktie tveklöst vara betydligt högre om ett år än den är idag. För mig var det således inget svårt beslut att köpa på mig lite mer Evolution i samband med dippen.

Evolution_Gaming_kvartalsresultat

Lyfter vi blicken lite så finns det goda möjligheter för Evolution att växa också på längre sikt. I takt med att nätbolag börjat ta sig runt nationella spelregleringar över hela världen så har dessa börjat ifrågasättas alltmer. I Sverige har regeringen som bekant aviserat att spelmonopolet ska avskaffas och spelmarknaden regleras. Liknande tendenser syns i till exempel USA, även om det sannolikt kommer ta åtminstone fem-sex år innan staternas spelmonopol där försvinner. Men allt som allt finns det fortsatt goda förutsättningar för strukturell tillväxt för branschen, något som tveklöst gynnar Evolution i egenskap av marknadsledare.

Det enda orosmolnet på himlen är ett skifte i speltrender. Huvudskälet till att Evolution utklassar sina konkurrenter är att de kom in på marknaden i precis rätt tid. De lanserade sina livekasinolösningar precis när trenden slog om till just livekasino – konkurrenterna behövde ställa om men Evolution låg redan rätt. Sådana skiften kommer ofrånkomligen att komma igen. Kolla bara på pokertrenden. För 10 år sedan skulle alla bli Hold´em-proffs, Kanal 5 livesände World Poker Tour på nätterna. Idag ligger medelsvenssons gamla pokermarker och samlar damm i en låda på vinden.

Att livekasino som sådant skulle försvinna som fenomen ser jag som mycket osannolikt för överskådlig framtid. Däremot är det högst sannolikt att vad som är trendigt inom livekasino skiftar snabbt. Det som är populärt kan vara roulette ena stunden för att bli craps eller Black Jack i nästa. Just därför tror jag det är positivt och oerhört viktigt att Evolution gör som de gör och lanserar mängder av nya spel, även om det driver kostnader på kort sikt. Har de redan det som blir den nya trenden i sin produktportfölj så kan de med lätthet skala upp den. Om de däremot bara fortsätter vara bäst på det som redan är populärt finns risken att en konkurrent utvecklar morgondagens spelfavorit medan Evolution tvingas till ritbordet för att utveckla en konkurrerande produkt, och därmed hamnar på efterkälken.

I dagsläget känns det orosmolnet emellertid rätt litet. Jag upplever att Evolution, med anledning av sin marknadsledande position och kraftiga tillväxt, är det bolag som är klart bäst rustat för att hantera framtidens utmaningar.

Tänk på att jag som aktieägare i Evolution Gaming Group inte är fullt objektiv i min bedömning av deras framtidsutsikter. Gör din egen analys innan du köper aktier i bolaget!

Goda framtidsutsikter för Paradox

Rapportfloden har börjat ebba ut, och jag tänkte gå igenom några av rapporterna som släppts av mina bolag. Först ut är portföljens bästa bolag, Paradox Interactive, som nyligen gick om Evolution Gaming som min bästa investering hittills.

Paradox resultat i det fjärde kvartalet var i huvudsak i linje med förväntningarna. Bolagets omsättning ökade med 12 procent, medan rörelseresultatet växte med 1 procent. Kursen dippade en del på rapporten, delvis antagligen för att marknaden vant sig vid att Paradox spöar förväntningarna och därför redan diskonterat ett bättre resultat än det väntade.

Delvis var kursdippen antagligen också ett resultat av en vid första anblick ganska svag rapport. 12 procents omsättningstillväxt och en procents vinsttillväxt är ingen höjdarutveckling i ett tillväxtbolag som Paradox. För helåret 2017 ökade omsättningen med 24 procent och rörelseresultatet med 10 procent. Innan man drar några förhastade slutsatser bör man emellertid beakta två saker.

För det första så tar det i normalfallet 18-24 månader att utveckla ett bra datorspel. För Paradox del så har de här 18-24 månaderna i samtliga deras utvecklingsprojekt hamnat på ett sådant sätt att bolaget inte har släppt några nya titlar under hela 2017. All tillväxt härrör därmed från försäljning av nya expansioner som företrädesvis (gissar jag) köpts av befintliga spelare, samt från försäljning av befintliga titlar till nya spelare. Att Paradox fortsätter växa under ett år då de inte släpper några nya titlar är ett styrkebesked, inte ett svaghetstecken.

För det andra så går bolagets tillväxt som jag ser det nu in i ”andra andningen”. Paradox har under det senaste året investerat kraftigt i både nya titlar och fler expansioner till sina bästsäljare Stellaris, Cities: Skylines, Europa Universalis IV och Crusader Kings II. Om detta vittnar om inte annat det faktum att bolagets kassaflöde från löpande verksamheter ökade med 54 procent i Q4, medan rörelseresultatet bara ökade med 1 procent. Inga nya titlar släpptes som bekant under 2017, vilket innebär att inga av investeringarna börjat betala sig ännu. Paradox har emellertid aviserat att de kommer släppa minst två nya titlar under 2018, Surviving Mars och Battle Tech. De har även meddelat att de under 2018 kommer släppa sitt först internutvecklade mobilspel, samt presenterat en ambition om att hädanefter släppa två till fyra nya titlar per år.

Paradox_utveckling

Som investerare förväntar jag mig därmed att en sjunkande rörelsemarginal de kommande tre-fyra åren, men jag tror att det mer än väl kommer vägas upp av en kraftigt stigande omsättning. För helåret 2017 uppgick rörelsemarginalen för övrigt till skyhöga 42 procent. Det är naturligtvis svårt att sia om hur Paradox nya titlar kommer tas emot av spelarna, men jag har stor tilltro till Paradox förmåga att utveckla nya storsäljare. Deras track record och det faktum att de med jämna mellanrum kasserar utvecklingsprojekt för att de inte tror att de blir bra slutprodukter tycker jag är goda skäl till optimism. I bokslutskommunikén skriver bolaget dessutom att ett av huvudskälen till att de administrativa kostnaderna ökade 2017 är att de lagt mer pengar åt att analysera sina spelanvändare. Det tror jag kommer betala sig i längden.

Det är även värt att notera att Paradox under 2017 stärkte sin kassa från 247 till 320 miljoner kronor. Det ihop med en konservativ finansiering (soliditeten uppgår till cirka 77 procent) ger förutsättningar för att växa genom förvärv, om tillfälle för det skulle uppstå.

I samband med att Paradox släppte sin bokslutskommuniké presenterade de också en stor nyhet som jag ännu inte berört. Fredrik Wester, bolagets vd och största ägare sedan närmare 15 år tillbaka, ska sluta. Fredrik köpte halva Paradox från ett konkursbo för 50 öre – ja, 50 öre – för 2004. Sedan dess har han gjort ett fantastiskt arbete och tagit Paradox på en fenomenal resa. Från sju anställda till 200 anställda. Från en omsättning på ett par miljoner till en omsättning på närmare en miljard. Att han slutar som vd bidrar naturligtvis till en betydande osäkerhet kring bolagets framtid, då det är svårt att utifrån avgöra hur intimt kopplad ett snabbväxande och relativt ungt bolags framgång är till dess vd.

Även om jag gärna sett att Fredrik Wester blivit kvar som vd, så är jag inte särskilt orolig för Paradox framtid. För det första för att Fredrik Wester blir kvar på en nyckelroll i bolaget, som arbetande styrelseordförande. Han har själv gett uttryck för att det kommer ge honom större möjligheter att arbeta med det han är bäst på, innovation och tillväxt.

För det andra för att han förblir bolagets största ägare. Jag ska villigt medge att jag inte har jättebra koll på Ebba Ljungerud som kommer ta över som vd, men jag litar helt och fullt på att Wester inte skulle låta någon han inte har fullt förtroende för ta över vd-stolen. Jag har sett och hört Ljungerud en gång personligen och då gjorde hon ett gott intryck, hon har ett relevant CV för jobbet och med fyra år i Paradox bolagsstyrelse i bagaget så torde hon kunna bolaget mycket väl. Jag tror och hoppas att hon är en bra match för bolagets behov. Sedan måste jag säga att jag tycker det är fantastiskt roligt att Paradox, som verkar i en bransch där mansdominansen är stor bland såväl anställda som kunder, får en kvinna som vd. Kanske kan det på olika sätt bidra till att bredda kundbasen.

Europa Universalis IV

Tänk på att jag som aktieägare i Paradox Interactive inte är fullt ut objektiv i min bedömning av deras framtidsutsikter. Gör din egen analys innan du köper aktier i bolaget!

Bokrecension: Warren Buffet´s Ground Rules

De senaste veckorna har jag läst Jeremy Millers Warren Buffett´s Ground Rules. Boken ger en upplysande inblick i Warren Buffetts tidiga karriär och utveckling som investerare. Den är en källa till både kunskap och inspiration, och jag skulle rekommendera den till alla investerare.

Warren Buffetts Ground Rules

Warren Buffett´s Ground Rules är en kompilation av de brev som Buffett skrev till sina partners under de år på 50- och 60-talen som han drev Buffett Partnership Limited. Mellan breven utvecklar författaren Jeremy Miller – till vardags analytiker på en New York-baserad fondförvaltare – Buffetts antaganden, analyser och slutsatser på ett utmärkt sätt, och ger moderna exempel som illustrerar tidlösheten i Buffetts investerarvisdom.

Vad som framförallt slog mig under genomläsningen av Warren Buffett´s Ground Rules är vilken påtaglig evolution Buffett genomgått som investerare. Buffett porträtteras idag nästan uteslutande som en extremt långsiktig investerare som är väldigt prismedveten men som framförallt alltid sätter kvaliteten på bolagen i främsta rummet. Det är en bild som är starkt präglad av några av Buffetts bevingade one-liners såsom ”Price is what you pay, value is what you get” och ”It´s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”.

Den bilden av Buffett är korrekt idag, men det tog många år för Buffett att själv komma till de här insikterna. Han började som en uteslutande kvantitativ investerare som definitivt hellre köpte hyfsade bolag till fantastiska priser än fantastiska bolag till hyfsade priser. Den tidige Buffett var heller inte nödvändigtvis särskilt långsiktig. Han identifierade och köpte kraftigt undervärderade bolag som han behöll till dess att marknadens värdering av bolaget stämde någorlunda väl överens med hans egen. Då sålde han dem, oberoende av om han ägt dem i sex månader eller sex år.

Den långsiktiga investeringshorisonten och fokuset på kvalitativa bolag kom först långt senare, mot slutet av partnerskapsåren. Det här skiftet var en konsekvens av två saker. För det första så var det en konsekvens av den ”konglomeratisering” som bredde ut sig under 60- och 70-talen. Det fanns en utbredd föreställning om att företag långsiktigt kunde öka sin vinst bara genom att utöka sin omsättning. Under den förevändningen köpte många stora företag upp mindre företag till höger och vänster, ofta företag som inte var i tillnärmelsevis samma bransch. Det kanske tydligaste svenska exemplet på detta är Volvo, som under 70-talet i varierande utsträckning var involverade i både livsmedels-, läkemedels- och energisektorerna. Konglomeratiseringen medförde att många av de mindre och undervärderade bolag Buffett hade för vana att handla med försvann från aktiemarknaden.

För det andra så blev BPL för stort för att generera någon avkastning att tala om genom att köpa undervärderade småbolag. När partnerskapets kapital började närma sig 50 miljoner USD så kunde de få undervärderade småbolag som fanns helt enkelt inte längre sysselsätta en tillräckligt stor andel av kapitalet för att generera någon betydande avkastning. Det blev således allt svårare för Buffett att slå index, och han själv menar att det i stor utsträckning var hans parhäst Charlie Mungers förtjänst att han fick upp ögonen för kvalitetsbolag.

En riktig ögonöppnare för mig som fått mig att ta mig en ordentlig funderare kring mina egna investeringar var att läsa Buffetts reflektioner kring diversifiering. Buffett förklarar i ett brev till sina partners att en begränsad diversifiering är ett nödvändigt ont för att skydda sitt kapital mot att man köpt en aktie på en felaktig analys, men att diversifiering i grund och botten är ett sätt att systematiskt begränsa sin avkastning. Jag kommer utveckla det här resonemanget och mina tankar kring det i ett inlägg längre fram.

Något annat som slår mig genom hela boken är hur fantastiskt pedagogisk Buffett är. Saker som vissa antagligen skulle behöva långa böcker för att förklara, lyckas Buffett på enormt illustrativa och pedagogiska vis förklara i ett par meningar. Det är en skarp kontrast mot Buffetts egen läromästare Benjamin Graham. För rättvisans skull bör påpekas att det jag läst av Graham skrivits just för människor som är intresserade av finans och investeringar, medan Buffetts brev är skrivna för människor som förvisso vill se sina pengar växa men som i huvudsak kanske inte har något större intresse för hur de växer.

Avslutningsvis så är det svårt att inte imponeras av Buffetts starka karaktär och integritet. Hans partnerskap var – till skillnad från många andra partnerskap, fonder och andra finansiella produkter – på intet sätt konstruerade för att berika honom själv på hans partners bekostnad – tvärtom. Buffett konstruerade sitt partnerskap så att han bara fick betalt om han levererade en godtagbar avkastning, och skulle kapitalet något år minska så drabbade det honom själv i oproportionerlig utsträckning.

Som väl var för alla inblandade så inträffade det aldrig. Under de 13 år han drev partnerskapet utvecklades kapitalet aldrig negativt på helårsbasis. Den sämsta totalavkastningen partnerskapet redovisade för ett enskilt år under perioden var 6,8 procent. Det inträffade 1969, partnerskapets sista år. I genomsnitt genererade partnerskapet 40,03 procent avkastning per år och slog index med i snitt 8,59 procent per år. Under hela perioden växte partnerskapets kapital med nästan 2 800 procent, vilket motsvarar en årlig avkastning om 29,5 procent.

Jag köpte boken för 159 kronor på Pocket Shop. Den finns att beställa online för under en hundring. Det är pengar jag tror att man tjänar igen på ett par års sikt.

Bostadsfrossan håller i sig – priserna fortsätter sjunka 2018

Under hösten 2017 sjönk de svenska bostadspriserna för första gången på sex år. Trots den ihållande prisnedgången så pepprades vi under hela hösten med mäklarprognoser om att priserna snart skulle börja stiga igen. Prognoserna fortsätter under inledningen av 2018, men prognoserna kommer fortsätta slå fel.

Sedan årsskiftet har det kommit en strid ström med rapporter om att prisfallet för bostäder snart kommer vara till ända. Ibland är det viktiga när man läser en rapport emellertid inte vad resultatet säger, utan vem avsändaren är. Det är fallet med alla de barometrar, enkäter och undersökningar om bostadspriserna som kommit sedan priserna började sjunka. Människor som är oroliga över hur bostadspriserna ska utvecklas drar sig för att köpa, och om människor drar sig för att köpa bostäder tjänar mäklarna mindre pengar. Således kommer mäklarna göra allt för att dämpa oron och ge sken av att just nu är ett jättebra tillfälle att köpa bostad.

Att bostadspriserna började sjunka hösten 2017 brukar tillskrivas att det byggts så mycket bostäder de senaste åren. Bostadsmarknaden har drabbats av en utbudschock. Det är emellertid bara en delförklaring. Det faktum att vi fortfarande har en skriande bostadsbrist i Sverige vittnar tydligt om att det inte är så enkelt som en fråga om utbud och efterfrågan.

Huvudorsaken till prisfallet på bostadsmarknaden är politik. Politiker har ägnat decennier åt att dels upprätthålla en planekonomisk hyresreglering, och dels ställa allt högre krav på standarden på de bostäder som byggs. Det förstnämnda har lett till att människor hänvisats till bostadsrätter och småhus för att ha någonstans att bo, medan det sistnämnda lett till att nybyggda bostäder blivit allt dyrare.

Det ofrånkomliga resultatet har blivit att människor skuldsatt sig i större och större utsträckning. Efter finanskrisen började politikerna oroa sig för svenskarnas höga skuldsättning, och – antagligen med visst fog – har de börjat se den som en risk för Sveriges finansiella stabilitet. Ingen har emellertid varit villig att göra något åt grundproblemen, utan politikerna har sett skuldsättningsproblematiken i ett vakuum. I förhållandevis stor blocköverskridande enighet har flera regeringar och riksdagar därför vidtagit ett flertal åtgärder för att begränsa skuldsättningen. 2010 infördes krav på 15 procents kontantinsats för att köpa bostad. 2015 tvingades den genomsnittliga bolåneräntan upp, vilket jag skrivit om tidigare. 2016 infördes amorteringskrav. I mars i år införs ett hårdare amorteringskrav för dem som tar stora lån.

Alla regleringar som införts de senaste åren har sakta men säkert urholkat hushållens köpkraft på bostadsmarknaden. Att du har alla förutsättningar för att betala tillbaka ett lån på tre miljoner kronor spelar ingen roll om du inte kan skaka fram 450 000 kronor i kontantinsats. Har du ditt första jobb och vill ha ett lån på fem gånger din årslön får banken inte längre ta hänsyn till att du sannolikt kommer ha en betydligt högre årslön och återbetalningsförmåga om fem-tio år. Efterfrågan på bostäder är fortfarande hög, men hushållens köpkraft hålls nere av regleringarna.

Att bygga bostäder tar tid. I genomsnitt tar det nästan åtta år från det att en bostad börjar planeras till det att den börjar byggas, och ytterligare drygt två år till det att den är färdigställd. De bostäder som färdigställdes 2017 började alltså planeras 2007. De som planerade dem då hade ingen aning om att en serie regleringar kraftigt skulle begränsa antalet potentiella köpare 2017.

Tittar man på hur många bostäder som börjat byggas respektive färdigställts de senaste åren så finner man att antalet påbörjade bostäder vida överstiger antalet färdigställda bostäder. I skrivande stund är bygget av cirka 55 000 bostäder pågående. Konkret så innebär det att ytterligare 55 000 bostäder, majoriteten av dem osålda innan byggstart, ska ut på marknaden 2018 och 2019.

År Påbörjade bostäder färdigställda bostäder
2014 38 500 29 164
2015 47 209 34 603
2016 63 100 42 441
2017* 49 800* 37 500*
Total 198 609 143 708
*För 2017 är statistiken ännu inte komplett, varför endast Q1-Q3 redovisas ovan.
Källa: SCB

Precis som med de bostäder som färdigställdes 2017 så har byggherrarna inte räknat med de regleringar som nu finns på plats, varför deras intäktskalkyler inte kommer hålla. Vissa av dem kommer antagligen ombildas till bostadsrätter, men de flesta kommer säljas med sämre marginal än förväntat, eller rentav med förlust.

Som investerare innebär det här att man antagligen ska räkna med att bostadsutvecklare redovisar sämre vinster 2018 och 2019 än vad man skulle räknat med för två-tre år sedan. Det gäller i synnerhet bostadsutvecklare inom premiumsegmentet, och bostadsutvecklare som huvudsakligen är verksamma i Sverige. Byggbolag och bostadsutvecklare på börsen har redan gått ned en hel del på börsen, men min uppfattning är ändå att utvecklingen ännu inte är helt diskonterad.

Antagligen kommer vi få se en konsolidering av marknaden de kommande åren, där större bolag med stark balansräkning passar på att plocka marknadsandelar medan värderingen av mindre konkurrenter är låg. Är man långsiktig och villig att ta en potentiell initial smäll så kan 2018 och 2019 kanske bjuda bra tillfällen att köpa in sig billigt i en bra bostadsutvecklare. Det är emellertid inte riskfritt och det kräver att man gör sin hemläxa om bolaget och branschen ordentligt på förhand. Personligen så håller jag mig tills vidare borta från byggbranschen.